HMSK

Kvalitetspolitikk

High Speed Machining forplikter seg til å oppfylle krav i relevante standarder, lover og myndighetskrav samt kontinuerlig forbedre vårt kvalitetssystem. Vi skal fremstå som et åpent selskap, og det skal foregå en utveksling av kompetanse, ideer og erfaringer i organisasjonen.
HSM skal sammen arbeide aktivt for å ivareta og utvikle et positivt arbeidsmiljø. Vi skal strekke oss til det ytterste for å oppfylle kundens krav, behov, forventinger og ønsker.
Vi skal være en foretrukket samarbeidspartner med høy faglig kompetanse og god forretningsetikk. Våre krav til kvalitet gjelder for alle ansatte og for våre leverandører. Våre ansatte skal være ambassadører for High Speed Machining verdier og lederprinsipper.

HMS-politikk

High Speed Machining skal være en bedrift hvor de ansatte trives og har et godt og åpent arbeidsmiljø, som fremmer utveksling av ideer, kompetanse og erfaringer.
Helse, Miljø og Sikkerhet skal være et integrert element i all planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter. Dette skal vi oppnå gjennom synlig lederengasjement, gjennomføring av systematiske internkontroll tiltak, risikoevalueringer og tiltak for kontinuerlig å identifisere og redusere helsefarer og miljørisiko. Vi skal ha en «nullfilosofi» på skader og ulykker.

Miljø-politikk

High Speed Machining forplikter seg til kontinuerlig å forbedre vårt miljøsystem og forebygge forurensing. Vi forplikter oss til å begrense negativ påvirkning på det ytre miljø fra våre aktiviteter. Vi skal forbedre vår miljøkompetanse og påvirke våre kunder og leverandører gjennom vårt engasjement i miljøspørsmål. Vi forplikter oss til å tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen pålegger seg angående dens miljøaspekter.

Vi har sertifikat: NS-EN ISO 9001:2015